Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng trước khi truy cập vào website này. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các thời hạn và điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Công ty CCZ có toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.

Giới hạn sử dụng

Thương hiệu  “CCZ ” hoặc logo thương hiệu CCZ được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là tên thương mại của công ty CP CCZ.

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được phép sử dụng (sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của CCZ.

Các hành vi bị cấm

  1. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với cá nhân hoặc tổ chức khác.
  2. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó
  3. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
  4. Các hành vi mà CCZ thấy là không đúng

Từ chối bảo đảm

Bạn sử dụng trang web này phải tự chịu rủi ro nếu xảy ra.

CCZ  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào do bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. CCZ có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các chức năng, dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

CCZ không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được CCZ nhận. Nếu bạn gửi hoặc CCZ gửi. CCZ không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.


Về trang trước